NCSAG2019

10 th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

"วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

Last updated: 10/05/2562

ขยายเวลาการรับบทความ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กำหนดการรับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 6พ.ค.2562 30พ.ค.2562
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ 27พ.ค.2562 5มิ.ย.2562
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 10มิ.ย.2562
ผู้ส่งบทความลงทะเบียนวันสุดท้าย 10มิ.ย.2562

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความวิจัย

  1. การศึกษา
  2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
  4. วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6. วิจัยสถาบัน

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดโปสเตอร์ A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster

บทความต้นฉบับ วิธีการสมัครเข้าระบบ ส่งบทความ Template Poster

การบรรยายพิเศษ

หัวข้อ

  1. “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในยุคไทยแลนด์ 5.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุน ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ้าของเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”)

สถานะบทความ

แจ้งสถานะบทความ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

ระบบการลงทะเบียน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุน สนับสนุนการวิจัย หรือชำระ ณ จุดลงทะเบียน

**ผู้เข้าร่วมงาน และผู้นำเสนอผลงาน เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถนำส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมลงทะเบียนได้ผ่านระบบการลงทะเบียน

Rejister

1. เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 หากเกินกำหนดการนี้บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และไม่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ 2.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบลงทะเบียน 3.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออก หรือไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน

สถานที่จัดงาน