สภาคณาจารย์และข้าราชการ


อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

รองประธาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการ


นางสาวกาญจนา เงินอ่อน

กรรมการ


อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์

กรรมการ


อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการ
อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

กรรมการอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

กรรมการอาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ

กรรมการอาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน

กรรมการอาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง

กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา

กรรมการอาจารย์ ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

กรรมการและเลขานุการนางประภาพร แตงพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ