คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

ประธาน


รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว

รองประธาน

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์

กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย

กรรมการและเลขานุการ

นางอมรรัตน์ อมรนาถ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางประภาพร แตงพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ