คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายปรีชา ประสพผล

ประธาน


นายณรงค์ มีฐานะ

รองประธาน

นายสมศักดิ์ ชโลธร

รองประธาน


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


นางรจนา เพิ่มพูล

กรรมการ

นายจารึก ดาดี

กรรมการ

นายอนุชิต ธูปเหลือง

กรรมการ

นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร

กรรมการ

นางสาวบงกช แจ่มทวี

กรรมการ

นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ

กรรมการ

นางช่อทิพย์ อาภาประสิทธิ์

กรรมการ

นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

กรรมการ

รศ.ดร.ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ

กรรมการ

นางจวงจันทร์ เปลี่ยนคง

กรรมการ

นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์

กรรมการ

นายจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

กรรมการ

ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์

กรรมการ

นายโกมล ลาภพรหมรัตน

กรรมการ

นายจิระวัฒน์ ศรีเอมโอฐ

กรรมการ

นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร

กรรมการ

รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ

กรรมการ

นางพูลสุข หาญยุทธกร

กรรมการ

นายอนันต์ มีพจนา

กรรมการ

ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นางสาวเจตปรียา มะลิทอง

กรรมการ
เลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


นางนงคราญ คงสมทรง

ผู้ช่วยเลขานุการ