คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

รักษาราชการแทนอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1001
Email : pchoos@aru.ac.th


รองอธิการบดี


รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1006
Email : dhatreecu24@hotmail.com

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1002
Email : jirasak@aru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

รองอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1013
Email : Sudarat_k@hotmail.com

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1003
Email : nkrongthip@aru.ac.th

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005
Email : duean_2520@hotmail.com
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.ยุพิน พวกยะ

ผู้ช่วยอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555
Email : pyupin@aru.ac.th

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1014
Email : meeunkeaw0210@gmail.com

อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

ผู้ช่วยอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2502
Email : pkanyalag@aru.ac.th
คณบดี


อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5501
Email : taotanu@gmail.com

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์
เบอร์โทร. 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000
Email : cboriboon@aru.ac.th

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4501
Email : pakin_ch@hotmail.com

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5001
Email : rwimon@aru.ac.th

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 7502
Email : Apichat_asm@hotmail.com
ผู้อำนวยการ


ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4200
Email : sirirat2@yahoo.com

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2101
Email : lerdchai99@aru.ac.th

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2501
Email : Ipreds@yahoo.com

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2301
Email : surin.thaiart@gmail.com

นางลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1015 และ 1000
Email : tachawong.lakana@gmail.com

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8334
Email : pinit_law@hotmail.com