ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567


  • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการจัดการฮาลาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 2. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนส่ง สป.อว.ต่อไป 3. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนส่ง สป.อว. ต่อไป

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 13, 2024