ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ ครั้งที่ 2/2567


  • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-ฮอลันดา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. การพิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของอธิการบดี คณบดี 4 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. การพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานเพื่อจัดทำแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. สรุปผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 13, 2024