การศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ


  • ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านจอมบึง และการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่อง “การต่อยอดตามแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ : พระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านจอมบึง และกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามขับเคลื่อนภารกิจของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศให้เข้มแข็ง โดยในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม FuramaXclusive Sandara, Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 22, 2024