ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567


  • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาขอความเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. ... 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ พ.ศ. 2567 3. โครงการบริการวิชาการและจัดหารายได้ จำนวน 2 หลักสูตร 4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ 5. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6. การตัดโอนตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 ราย 7. มติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) เรื่อง หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 26, 2024