ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

PhranaKhon Si Ayutthaya Rajabhat University-Business Incubator

ประวัติความเป็นมา

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนโยบายในส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม ซึ่งประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบ่มเพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งหรือประกอบธุรกิจ แต่ขาดปัจจัยสนับสนุนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ศูนย์เครื่องมือกลาง และศูนย์ความเป็นเลิศที่จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

    หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) จะเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันและก่อให้เกิดแนวคิดและกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมีนโยบายที่สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในท้องถิ่นและในระดับประเทศ และสนับสนุนปัจจัยและองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญข้างต้นให้กับบัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการรับการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน โดยดำเนินงานภายใต้ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการให้ความรู้ ให้บริการด้านวิชาการ แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจในชุมชน ตลอดจนมีบทบาทการเป็นที่ปรึกษาเชิงธุรกิจให้หน่วยงานต่างๆมาโดยตลอด ประกอบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เข้ารับบริการในทุกมิติในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และองค์ความรู้ใหม่จากผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป

Image
Image