ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

PhranaKhon Si Ayutthaya Rajabhat University-Business Incubator

คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI)

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

รองประธานกรรมการ

อาจารย์ สมเกียรติ แดงเจริญ

กรรมการภายนอก

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย

คุณเรืองชัย ลิ้มบูรณะพันธ์

กรรมการภายใน

ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสราวุธ คำสัตย์

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI)

ผู้อำนวยการ

อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ญษณิศา เผื่อนเพาะ

ผู้จัดการ

นายสราวุธ คำสัตย์

  

Image
Image

ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชั้น ๑ อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐๓๕-๓๒๒๐๘๕ โทรสาร : ๐๓๕-๓๒๒๐๘๕

อีเมลล์ : arubi@gmail.com

Get deals: