ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบอธิการบดี

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

นายเกษม บำรุงเวช
อธิการบดี พ.ศ.2558

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
อธิการบดี พ.ศ.2552

รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
อธิการบดี พ.ศ.2547

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

ทดสอบ

Dec 09, 2022

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ