ARU Video Gallery

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครบรอบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ: 20-12-2560

โดย: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาสำคัญ 10 สาขา

เผยแพร่เมื่อ: 20-12-2560

โดย: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ละครเวทีเนื่องในโอกาส 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่ มรภ.อย.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ: 20-12-2560

โดย: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับปรัชญา: คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

เผยแพร่เมื่อ: 01-01-2513

โดย: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา