การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 8. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557
 9. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2548
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

   การวิเคราะห์ค่างาน
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
 1. แบบประเมินค่างานฯ
   1. การประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
  1. แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ (แนบท้ายประกาศ) (pdf.)
  2. ตัวอย่างปก
  3. เอกสารแนบหมายเลข 1
  4. เอกสารแนบหมายเลข 2
  5. เอกสารแนบหมายเลข 3
  6. เอกสารแนบหมายเลข 4
  7. บันทึกข้อความขอส่งผลงาน
    1. การประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

     Download เอกสารทั้งหมด