การยื่นขอรับการประเมินผลการสอนและการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนในการยื่นขอรับการประเมินผลการสอนและการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ขั้นตอนในการยื่นขอรับการประเมินผลการสอน (...Download...)
 2. ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (...Download...)

เอกสารสำหรับการยื่นขอรับการประเมินผลการสอน

 1. บันทึกข้อความยื่นขอรับการประเมินผลการสอน (...Download...)
 2. แบบยื่นคำขอรับการประเมินผลการสอน(ปส.อย. 1)(...Download...)
 3. แบบรับเรื่องการขอรับการประเมินผลการสอน(ปส.อย. 2) (...Download...)

เอกสารสำหรับการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. บันทึกข้อความยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (...Download...)
 2. แบบฟอร์มกพอ. 03 (...Download...)
 3. แบบฟอร์มกพอ. 04 (...Download...)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ (ปว.อย. 1) (...Download...)
 5. แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา (ปว.อย.2) (...Download...)
 6. แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ (ปว.อย.3) (...Download...)
 7. แบบรับรองผลงานวิจัย (ปว.อย.4) (...Download...)
 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ (ปว.อย.5) (...Download...)

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศ กพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560(New) (...Download...)
 2. ประกาศ กพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (...Download...)
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (...Download...)
 4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (...Download...)

การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ 2560 (รุ่นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) วันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 1. แนวคิด:การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ๒๕๖๐ (...Download...)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ๒๕๖๐(พ.ค.๖๑) (...Download...)
 3. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง(...Download...)
 4. สรุปหลักเกณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (...Download...)
 5. การกำหนดชื่อสาขาวิชาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาการที่เคยกำหนดไปแล้ว (ปว.อย.2) (...Download...)
 6. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา (...Download...)