งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16:14  วันจันทร์  พฤศจิกายน   27  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

15:15  วันจันทร์  พฤศจิกายน   27  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13:12  วันศุกร์  พฤศจิกายน   24  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:10  วันศุกร์  พฤศจิกายน   24  2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ห้อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ

15:08  วันอังคาร  พฤศจิกายน   21  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,500 ANSI จำนวน 30 เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:06  วันอังคาร  พฤศจิกายน   21  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 5 ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15:03  วันศุกร์  พฤศจิกายน   17  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:05  วันศุกร์  พฤศจิกายน   17  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11:01  วันพฤหัส  พฤศจิกายน   16  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน 1 วง ประจำสาขาวิชาการดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15:00  วันศุกร์  พฤศจิกายน   10  2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรม