Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศร่าง TOR

10:05  วันศุกร์  พฤศจิกายน   17  2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15:05  วันศุกร์  พฤศจิกายน   10  2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14:38  วันจันทร์  พฤศจิกายน   06  2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15:36  วันพุธ  พฤศจิกายน   01  2560
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14:27  วันอังคาร  ตุลาคม   24  2560
ร่างขอบเขตจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน

14:22  วันอังคาร  ตุลาคม   24  2560
ใบแสดงปริมาณงานและราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน


กิจกรรม