Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศร่าง TOR

11:56  วันอังคาร  มกรามก   09  2561
รายการประกอบแบบจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน

15:36  วันพฤหัส  มกรามก   04  2561
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุสาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:33  วันพฤหัส  มกรามก   04  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ ประจำสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสปาและความงาม และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15:27  วันอังคาร  ธันวาคม   19  2560
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:24  วันอังคาร  ธันวาคม   19  2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 96 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์

16:30  วันอังคาร  ธันวาคม   12  2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์ 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล้อง จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10:27  วันอังคาร  ธันวาคม   12  2560
แบบรูปรายการจ้างปรับพื้นโรงยิม 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน

10:25  วันอังคาร  ธันวาคม   12  2560
ใบแสดงปริมาณงานและราคาจ้างปรับพื้นโรงยิม 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน

16:28  วันพุธ  พฤศจิกายน   29  2560
รายละเอียดข้อกำหนดการว่าจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 2 จำนวน 1 งาน

16:25  วันพุธ  พฤศจิกายน   29  2560
แบบรูปรายการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 2 จำนวน 1 งาน


กิจกรรม