Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศร่าง TOR

13:58  วันพฤหัส  มีนาคม   23  2566
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:09  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   09  2566
ขอบเขตงาน งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:01  วันศุกร์  มกรามก   13  2566
ขอบเขตงาน งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนว 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:01  วันพฤหัส  ตุลาคม   20  2565
ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายปฐมวัย) โดยวิธีคัดเลือก

10:27  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:36  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
ขอบเขตของงาน จ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:31  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
งวดงานงวดเงิน งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:30  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
แบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:30  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
ใบแสดงปริมาณงาน งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:08  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
ขอบเขตงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กิจกรรม