งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

14:34  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:26  วันพฤหัส  สิงหาคม   18  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:32  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:01  วันพฤหัส  สิงหาคม   11  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:08  วันจันทร์  มิถุนายน   27  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันพุธ  มิถุนายน   15  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:48  วันพุธ  มิถุนายน   08  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุฉากกั้นอะคริลิคสำหรับกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:59  วันศุกร์  พฤษภาคม   27  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:17  วันจันทร์  พฤษภาคม   09  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:12  วันจันทร์  พฤษภาคม   09  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม