งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

11:06  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   09  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:40  วันจันทร์  มกรามก   23  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:29  วันจันทร์  มกรามก   23  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:27  วันศุกร์  มกรามก   20  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณแะราคากลางประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองนโยบายและแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:37  วันพุธ  มกรามก   18  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบความคุมอุณหภูมิและความชื่น ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

11:00  วันศุกร์  มกรามก   13  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:43  วันจันทร์  ธันวาคม   26  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ประจำงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

10:29  วันจันทร์  ธันวาคม   26  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันจันทร์  ธันวาคม   19  2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:41  วันศุกร์  ธันวาคม   09  2565
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม