งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

10:07  วันศุกร์  พฤศจิกายน   17  2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาเทคดนดลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11:03  วันพฤหัส  พฤศจิกายน   16  2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน 1 วงประจำสาขาวิชาการดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15:04  วันศุกร์  พฤศจิกายน   10  2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13:57  วันจันทร์  พฤศจิกายน   06  2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10:47  วันพุธ  พฤศจิกายน   01  2560
ตารางแสดงวงเงินวบประมาณและราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14:55  วันอังคาร  ตุลาคม   24  2560
ตารางแสดงวงเงินวบประมาณและราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน


กิจกรรม