งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

11:02  วันพุธ  สิงหาคม   16  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:09  วันพฤหัส  กรกฏาคม   20  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันอังคาร  มิถุนายน   27  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:16  วันอังคาร  มีนาคม   28  2566
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:15  วันอังคาร  มีนาคม   28  2566
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:59  วันจันทร์  มีนาคม   27  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:58  วันจันทร์  มีนาคม   27  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:57  วันพฤหัส  มีนาคม   23  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาวัดระดับภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:27  วันจันทร์  กุมภาพันธ์   20  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายการซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) จำนวน 1 งาน

16:45  วันพฤหัส  กุมภาพันธ์   09  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Hybrid room จำนวน 1 ชุด ประจำศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม