งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

16:35  วันจันทร์  มกรามก   08  2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:19  วันพุธ  ธันวาคม   06  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ การประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:23  วันจันทร์  ธันวาคม   04  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ การประกวดราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:29  วันศุกร์  พฤศจิกายน   24  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 งาน

11:37  วันพุธ  พฤศจิกายน   08  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:33  วันศุกร์  ตุลาคม   20  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงพื้นคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณด้านข้าอคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:00  วันพฤหัส  ตุลาคม   05  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:19  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ตารางวงเงินงบประมาณ งานเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

11:58  วันพฤหัส  กันยายน   28  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประุมาณงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีCover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน

17:21  วันอังคาร  สิงหาคม   29  2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางางเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 19 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม