การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

Image

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนไทย อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Mar 15, 2021     0 


GALLERY