คู่มือปฏิบัติงานหลัก

 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริหารจัดการโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองพัฒนานักศึกษา
 3. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
 4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
 5. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
 6. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
 7. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
 8. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 9. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ระบบการจัดการงานสำนักงาน
 10. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา
 11. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
 12. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีจัดซื้อ
 13. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 14. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้บริการสืบค้นภายในศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
 15. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
 16. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 17. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการข้อสอบออนไลน์
 18. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการขั้นตอนในการรับ เสนอหนังสือ และจัดเก็บหนังสือราชการ ภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
 19. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
 20. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 21. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS
 22. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา
 23. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (Student Field Experiences)
 24. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
 25. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 26. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การยกเว้นผลการเรียน
 27. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน
 28. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
 29. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 30. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
 31. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา
 32. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
 33. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจำหน่วยพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
 34. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
 35. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อนส่งต่อโรงเรียนร่วม
 36. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 37. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา