คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8

The 8TH Undergraduate Science and Technology Conference
image

Presentation : Oral presentation and Poster presentation

สาขาที่นำเสนอ :

 • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Important Date :

  สิ้นสุดการส่งผลงาน (ครั้งที่ 1) : ถึง 29 เมษายน 2565

  สิ้นสุดการส่งผลงาน (ขยายเวลารอบสุดท้าย) : 13 พฤษภาคม 2565

  แจ้งผลตอบรับ : 6 มิถุนายน 2565

  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 15 มิถุนายน 2565

  นำเสนอผลงาน : 22 มิถุนายน 2565