คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image
imageหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม


# หลักสูตร 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
รับจำนวนจำกัด 50 คน (รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)


# หลักสูตร 2 การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2565
รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น (สมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
ณ ห้อง 31104 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


# หลักสูตร 3 การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อสร้างสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565
(สมัครถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565)
ณ ห้อง 31104 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


# หลักสูตร 4 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน

ปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565
รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น (สมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่เปิดรับ)
image