คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 มกราคม 2563 เวลา 10:31:36

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐,๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

16 มกราคม 2563 เวลา 10:12:21

ประกาศตารางเรียนตารางสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

16 มกราคม 2563 เวลา 10:12:05

ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี

15 มกราคม 2563 เวลา 14:48:52

ประกาศห้องพบที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับทุกชั้นปี) และรายชื่อพร้อมรหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)

13 มกราคม 2563 เวลา 14:10:54

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ( รอบที่ 2 โควตา (Quota))

6 มกราคม 2563 เวลา 12:21:00

ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

6 มกราคม 2563 เวลา 12:20:46

ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562

6 มกราคม 2563 เวลา 12:20:04

กำหนดการกิจกรรมหลังจากสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (Portfolio)

18 ธันวาคม 2562 เวลา 13:14:01

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 (ทุกคณะ) พบที่ปรึกษาในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

18 ธันวาคม 2562 เวลา 13:12:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560,2561และ 2562

18 ธันวาคม 2562 เวลา 13:12:08

ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

6 ธันวาคม 2562 เวลา 09:20:16

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

2 ธันวาคม 2562 เวลา 08:46:51

ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:37:31

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชันปีที่ 1-4 ทุกคณะ)

30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:16:47

ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:16:25

ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

20 กันยายน 2562 เวลา 09:29:57

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 3/2561

19 กันยายน 2562 เวลา 10:00:01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

16 กันยายน 2562 เวลา 15:24:33

ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

16 กันยายน 2562 เวลา 15:24:11

ประกาศปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

6 กันยายน 2562 เวลา 10:04:13

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

4 สิงหาคม 2562 เวลา 09:09:25

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา(ภาคปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒(เพิ่มเติม)

4 สิงหาคม 2562 เวลา 09:08:56

ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมปรับพื้นฐานและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา(ภาคปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

4 สิงหาคม 2562 เวลา 09:07:57

ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา(ภาคปกติ)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

4 สิงหาคม 2562 เวลา 09:07:22

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาใหม่)

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:43:52

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562

26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:33

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:23

ตารางปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 สำหรับนักศึกษาใหม่

2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:16

ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

แสดงแถวที่ 31 to 60 of 70 (3 Pages)