คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:45:36

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:13:32

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:31:17

ประกาศ การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564

3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:14:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

12 มกราคม 2565 เวลา 10:07:09

แนวทางการปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการเข้าพักในหอพักนักศึกษา เทอม 2/2564

25 มกราคม 2565 เวลา 09:59:37

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

20 มกราคม 2565 เวลา 09:58:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

19 มกราคม 2565 เวลา 09:58:23

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

4 มกราคม 2565 เวลา 09:53:05

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:32

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:17

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชันปีที่ 1-4 ทุกคณะ)

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาสหกิจศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:29

ประกาศห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:11

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:26:38

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:26:24

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ)

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:26:05

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - 4 (ทุกคณะ)

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:25:49

ตารางเรียน ตารางสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:24:09

ประกาศรหัสนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:37:44

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:37:20

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:58:50

ประกาศปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:58:27

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:44:28

ตารางเรียน ตารางสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2562

1 เมษายน 2563 เวลา 10:18:49

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

9 มีนาคม 2563 เวลา 14:06:30

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด)

28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:58:34

ประกาศตารางสอบกลางของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:07:20

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

20 มกราคม 2563 เวลา 10:22:41

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด)

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 70 (3 Pages)