คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : rpimparu@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.ภัทรวดี โตปรางกอบสิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : t_pattrawadee@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8432

อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : rwimon@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8087

ผศ.ชัชฎาพร องอาจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : o_chatcha@hotmail.co.th เบอร์ภายใน : 8066