คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพเขตร้อน University of Queensland,Australia
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อเขตร้อน University of Queensland,Australia
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : iamtamao@hotmail.com, drpaweenakorn@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : p_weeraphat@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8088

นางสาวเนตรนภา สาสังข์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : Natnapa_ple@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

นางสาวชลวิภา สุลักขณานุรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : chonvipa.sulukana@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : patipanee.kha@gmail.com เบอร์ภายใน : -

นายอูน ตะสิงห์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : oun.tasing@gmail.com เบอร์ภายใน : -

image

นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : piggy2521@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8386

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022

Facebook