คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.เนตรนภา สาสังข์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล : 5011200886

อีเมล์ : natnapa_ple@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Tropical Health), The University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโท M.Sc. (Tropical Infectious Diseases), The University of Queensland, Australia
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : drpaweenakorn@gmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1) เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : 26091

อีเมล์ : chonvipa.sulukana@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : patipanee.kha@gmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์อูน ตะสิงห์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1) เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : 26135

อีเมล์ : oun.tasing@gmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์อัมมันดา ไชยกาญจน์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D (Medical and Public Health Social Sciences) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : 26103

อีเมล์ : amanda.chaikan9@gmail.com เบอร์ภายใน : 8386