คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พัชรี สินธุนาวา

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : patcharee_pra@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8374

image

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมล์ : sirirat2@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8090

image

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต/คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา/ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : sujidkanlaya@gmail.com เบอร์ภายใน : 8093

ผศ.ดร.ชุติมา แก้วกระจาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : pretty_yeast@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8368

ผศ.ธนิดา ยงยืน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : ythanida15@gmail.com เบอร์ภายใน : 8379