คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ชุติมา แก้วกระจาย

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : pretty_yeast@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8368

image

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต/คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา/ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : sujidkanlaya@gmail.com เบอร์ภายใน : 8093

ผศ.พัชรี สินธุนาวา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : patcharee_pra@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8374