คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล์ : sutud2004@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8380

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy(Ph.D.) Ph.D.in the field of Media and Network Technologies
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : pchoos@aru.ac.th,pchoos@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8068

ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : sukkharak@gmail.com เบอร์ภายใน : -

รศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : zaraburi@yahoo.com เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : elecmail@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8069

ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : psgripa@gmail.com เบอร์ภายใน : 8078

image

ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : komsak_h@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8060

ว่าที่ร้อยตรี ดร.คเณศ พุกกะพันธุ์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -