คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : jbunnasan40@gmail.com เบอร์ภายใน : 8064

ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

อีเมล์ : kkrishnaaru@gmail.com, krishna_kan@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8057

ดร.ชะญานุศภัฒค์ รัตนะวรวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

ดร.รุ่งรัตน์ สมานหมู่

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : pinto152@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8388

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ วิทยาลัยครูเทพสตรี

อีเมล์ : nong2513@gmail.com เบอร์ภายใน : 8056

ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : suk_ung@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8091

อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : doreamon_petch@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8456

อาจารย์โสภิดา สุขญาณกิจ

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : sopida.jew@hotmail.com เบอร์ภายใน : -