คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.อร่าม ชนะโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

ดร.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

ประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ 19/5/65

May 19, 2022