คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้แจ้ง เรื่องแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนว Outcome – Based Education (OBE)


  • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง เรื่องแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนว Outcome – Based Education (OBE) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อแนะแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานให้แก่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และเป็นแนวทางให้ แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education (OBE) ของแต่ละหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 22, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา