คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

"การผลิตสื่ออุปกรณ์และการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) “การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "การผลิตสื่ออุปกรณ์และการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น" ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสวท. ประกอบด้วย นายณรงค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ นายกิตติ แตร่ผ่องแผ้ว, นายสุริยา พรหมจิตร์ และนายชวัตร แสงเพชรอ่อน... ขอขอบคุณคณะวิทยากร ฯ มา ณ ที่นี้ #NondegreeARU #ScienceARU

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 17, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา