คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชนทับน้ำสร้างรายได้อย่างยั่งยืน


  • #โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม...นักคิด...นักสื่อสาร...นักประสานงาน...นวัตกร...กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชนทับน้ำสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2566 ณ พื้นที่ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ความอนุเคราะห์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ #สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 02, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา