คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟังชี้แจงและข้อเสนอแนะในการดำเนินการงบประมาณปีถัดไป

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 06, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา