คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการ “หุ่นยนต์ mikroRover”


  • โครงการ “หุ่นยนต์ mikroRover” ???? จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #INEX ????วิทยากรโดย คุณธีรวุธ จิตพรมมา และคุณกฤตเมธ ถาวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบบูรณาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ????วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล (ประธานกรรมการผู้จัดบริษัทอินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์จำกัด) ในการเข้าร่วมพิธีเปิด #ScienceARU

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 04, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา