คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)


  • การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับประถมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2566

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 17, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา