คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)


  • วันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 23, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา