คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม พี่แม็คจิ๋ว เกษตรศาสตร์ ๕๘ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตรและชลประทาน


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี และชื่นชม พี่แม็คจิ๋ว เกษตรศาสตร์ ๕๘ สุทธิพร อ่อนละออ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตรและชลประทาน จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 01, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา