คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565


  • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 31 แห่ง การประชุมนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ประธานเครือข่ายสภาคณบดี ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารและยกระดับการดำเนินงานของคณะ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายสภาคณบดี ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำรงตำแหน่งรองประธานเครือข่ายสภาคณบดี ฯ นอกจากนี้ในการประชุมยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อุดมศึกษา:รูปแบบแนวโน้ม และทิศทางการปรับตัวสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต”

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 01, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา