คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด


  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด โดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิต พันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 28, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

The Science Idol 2022

Jan 11, 2023