คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ


  • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 16, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

The Science Idol 2022

Jan 11, 2023