คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

“วิศวกรสังคม” (Socail Engineer) สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน “ชากระท่อม ชุมชนทับน้ำ”


  • วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Socail Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน “ชากระท่อม ชุมชนทับน้ำ” เพื่อนำแนวคิดและทักษะวิศวกรสังคมสู่การลงพื้นที่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 16, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

The Science Idol 2022

Jan 11, 2023