คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 โรงเรียน ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) และ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้

Posted by : Noppadol Apirananon

ปรับปรุง : Apr 21, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022