คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Green youth ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2563


  • วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Green youth ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2563 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและตัวแทนนักศึกษา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 29, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา